szkolenia bhp

bhp

 

 

 

 

 

 

 


1. Szkolenia wstępne – instruktaż ogólny instruktaż ogólny BHP
ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z podstawowymy
przepisami bhp zawartymi w:

 • K.P (art. 207–23715),
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),

Instruktażowi ogólnemu BHP poddawani są przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:

 • wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy,
 • bezrobotni odbywający w zakładzie staże oraz przygotowanie zawodowe.

 

 1. Instruktaż stanowiskowy BHP ma za zadanie zapoznać uczestników szkolenia z:
 • czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie wywołują te czynniki,
 • umiejętnościami w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach pracy. 

Instruktaż stanowiskowy BHP przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę lub sam pracodawca, o ile posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także są przeszkoleni
w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy BHP przeprowadzany jest przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku w odniesieniu do:

 1. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych bądź niebezpiecznych,
 2. pracowników przenoszonych na stanowiska określone w pkt 1,
 3. uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu i studentów odbywających praktyki studenckie,
 4. bezrobotnych odbywających w zakładzie pracy staż lub przygotowanie zawodowe.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy musi przejść instruktaż stanowiskowy bhp obowiązujący na każdym z tych stanowisk !!

Jeżeli na stanowisku pracy, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne, dokonuje się zmian:

 • procesów technologicznych,
 • organizacji stanowisk pracy,
 • organizacji pracy

lub wprowadza się:

 • do stosowania substancje o działaniu szkodliwym dla zdrowia bądź niebezpiecznym,
 • nowe lub zmienione narzędzia, maszyny i urządzenia,

pracownik zatrudniony na tym stanowisku pracy przechodzi instruktaż stanowiskowy bhp przygotowujący do pracy o tematyce bhp i w czasie odpowiednim do zakresu zmian.

Instruktaż stanowiskowy bhp może być prowadzony zarówno dla jednego kandydata do pracy, jak też w grupach kandydatów, jeżeli mają być zatrudnieni na takich samych stanowiskach pracy.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

 1. Szkolenia okresowe pracowników

Celem szkolenia okresowego bhp jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości oraz umiejętności pracowników w dziedzinie bhp, a także zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe BHP przeprowadza się w oparciu o szczegółowe programy takiego szkolenia będące rozwinięciem ramowych programów takiego szkolenia. Szczegółowe programy opracowuje pracodawca, lub – w porozumieniu z nim i na jego zlecenie – organizator szkolenia.

Aktualne programy szkolenia BHP, na podstawie których przeprowadzono właściwe szkolenie, ma obowiązek przechowywać pracodawca.

Szkolenie okresowe BHP zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, gdy są to stanowiska, na których występują prace szczególnie niebezpieczne – nie rzadziej niż raz na 1 rok.

 Szkolenie pozostałych osób objętych szkoleniem okresowym BHP powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat, z wyjątkiem pracowników administracyjno-biurowych – dla nich nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami powinno zostać przeprowadzone w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowiskach.

Dla pozostałych osób podlegających szkoleniu okresowemu należy je przeprowadzić w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Z pierwszego szkolenia okresowego BHP u nowego pracodawcy może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego lub odbyła w tym okresie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.

Szkoleniu okresowemu BHP podlegają:

 1. osoby będące pracodawcami i inne kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie oraz brygadziści,
 2. pracownicy na stanowiskach robotniczych,
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn
  i innych urządzeń technicznych, technolodzy oraz organizatorzy produkcji,
 4. pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,
 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1–4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne bądź odpowiedzialnością w zakresie BHP

Podstawa prawna:

 • art. 23711a K.P,
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
  w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).